بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
احكام شرعي

احكام شرعي

1-   اگر كسي شك كند كه لباس و بدنش نجس شده است به شك خود اعتنا نكند.

2-   اگر لباس شسته شود ولي رنگ و بوي نجاست باقي مانده باشد لباس طاهر است.

3-   اگر در بدن زخم يا جراحت يا دمل باشد كه باعث نجس شدن لباس مي شود و عوض كردن لباس براي ديگران مشقت دارد مي تواند با آن لباس نماز بخواند.

4-   اگر رساندن آب به بدن براي بيمار ممكن نباشد يا ضرر داشته باشد مي تواند به جاي وضو يا غسل تيمم كند.

5-   تيمم بر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ( حتي سنگ گچ و آهك) و هر چه در عرف آنرا از اجزاي زمين ميدانند صحيح است.

6-   وظيفه كسي كه نمي تواند ايستاده نماز بخواند آن است كه نشسته نماز بخواند.

7-   اگر كسي نميتواند ايستاده و نشسته نماز بخواند بايد به صورت دراز كش و به طرف راست بدن به گونه اي كه صورتش رو به قبله باشد و اگر نتواند به پهلوي چپ و اگر نتوانست به پشت خوابيده و كف پايش رو به قبله باشد و بنا بر احتياط واجب بايد سرش در حد امكان براي ركوع و سجود اشاره كند و در صورتي كه با سرش نتواند اشاره كند بايد با چشمانش براي ركوع و سجده اشاره كند.

8-   اگر بيمار به علت بيماري و جراحت نمي تواند حرف بزند يا حروف را صحيح ادا كند بايد هر طوري كه مي تواند قرائت كند و اگر به هيچ صورت نمي تواند قرائت كند بايد در قلب خود بگذراند و زبانش را حركت دهد و به انگشت هم اشاره كند.

9-   اگر شخصي احتمال دهد روزه برايش ضرر دارد يا دكتر به شخصي بگويد روزه براي او ضرر دارد در صورتي كه از گفته دكتر گمان به ضرر يا خوف ضرر براي بيمار حاصل شود واجب است روزه نگيرد.

10-با وضويي كه براي نماز صبح گرفته اگر تا ظهر باطل نشده ميتواند نماز ظهر و عصر را بخواند.

11-اگر كسي وضو گرفت و در باطل شده وضو شك كند به شك خود اعتنا نكند.

 

1397/11/17
Powered by DorsaPortal