بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
معرفي واحد
ابراهيم مهـدوي
كارشناس امور تغذيه و رژيم درماني
 
شرح وظايف:
- مطالعه و ارزشيابي غداها و خوراكي هاي بومي و محلي با توجه به عادات غذايي مردم
- مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوطه به هماهنگ ساختن امور تغذيه به منظور جلوگيري از كمبودها و يا اشكالات ديگر
- جمع آوري آمار و اطلاعات در مورد تغذيه و مواد غذايي
- تنظيم برنامه هاي هفتگي، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا
- نظارت بركار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي
- سرپرستي و نظارت برتهيه و نگهداري، پخت، توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و رژيم غذاها و بادرنظر گرفتن مقررات بيمارستان
- نظارت برانتخاب ، سفارش، تحويل، نگهداري موادغذايي خام و نظارت بر بهداشت موادغذايي و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي
- پيشنهاد انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته
- درخواست لوازم مورد نياز آشپزخانه
- انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1395/12/01
Powered by DorsaPortal