بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
كليدهاي ميانبر در ورد word

كليد هاي ميانبر در آفيس ورد word


يكي از نشانه هاي كاربران حرفه اي عملكرد سريع آنها توسط كليدهاي ميانبر است. ميتوان گفت تمامي نرم افزارها اين كليدهاي ميانبر را براي سهولت كار كاربران دارا هستند. در اين ترفند قصد داريم به معرفي تمامي كليدهاي ميانبر موجود در بسته نرم افزاري آفيس براي برنامه هاي Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنين نحوه عملكرد هر يك بپردازيم. اگر قصد داريد در زمان خود صرفه جويي كنيد اين كليدها را به خاطر بسپريد.

         كليدهاي عمومي

ايجاد يك سند جديد Ctrl+N
فراخواني يك سند متفاوت Ctrl+O
حركت ميان سندهاي باز Ctrl+F6
ذخيره سازي يك سند Ctrl+S
چاپ يك سند Ctrl+P
بستن يك سند Ctrl+W

         كليدهاي ميانبر حركت در سند

يك كلمه جهت نماي راست +Ctrl و جهت نماي چپ +Ctrl
يك پاراگراف جهت نماي بالا +Ctrl و جهت نماي پايين +Ctrl
يك صفحه كامل به بالا Page up
يك صفحه كامل به پايين Page down
ابتداي سطر Home
انتهاي سطر End
ابتداي يك سند Ctrl+Home
انتهاي يك سند Ctrl+End
يك سطر بالا كليد جهت نماي بالا
يك سطر پايين كليد جهت نماي پايين
يك كاراكتر به سمت راست يا چپ كليدجهت نماي راست يا چپ
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما Ctrl+Del
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما Ctrl+Backspace
حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش Ctrl+Page up
حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش Ctrl+Page down
         كليد هاي ميانبر كار با متن
انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر كليدجهت نماي راست+Shift
انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر كليدجهت نماي چپ+Shift
انتخاب يك واژه كليدجهت نماي راست+Shift+‍Ctrl
انتخاب يك سطر Shift+End
انتخاب يك پاراگراف كليد جهت نماي پايين+Shift+‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
رفتن به يك صفحه مشخص G+‍Ctrl
         كليد هاي ميانبر ويرايش متن
حذف كاراكتر قبلي اشاره گر Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلي اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدي اشاره گر Ctrl+Delet
كپي و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
كپي گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن كپي شده Ctrl+V
بررسي املايي يك سند F7
يافتن متن در سند Ctrl+F
جايگزيني متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پايان سطر و انتقال به سطر بعدي Enter
حركت به سمت پايين در Tab Outline
درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي Tab
حذف يا افزودن سطر جاري Ctrl+0
         كليدهاي ميان بر قالب بندي متن
تغيير قلم F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
پررنگ كردن قلم B+‍Ctrl
ايتاليك كردن قلم I+‍Ctrl
زير خط دار كردن قلم U+‍Ctrl
دو زير خط دار كردن قلم D+Shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي كاراكتر Space Bar+‍Ctrl
فضاي خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl
فضاي دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl
فضاي 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl
تراز بندي وسط پاراگراف E+‍Ctrl
تراز بندي چپ پاراگراف L+‍Ctrl
تراز بندي راست پاراگراف R+‍Ctrl
تراز بندي از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي پاراگراف Q+‍Ctrl
به روز رساني فيلدها F9
تغيير روش نمايش فيلد منتخب Shift+F9
تغيير روش تمام فيلدهاي سند Alt+F9
كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم [+Ctrlا]
تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي
تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس D+Shift+‍Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس =+Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس =+Ctrl+Shift
تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم جاري F3+Shift
ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي P+Shift+‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر بعدي +T‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
انتخاب همه سند A+‍Ctrl
درج يك شكستگي سطري Enter+Shift
انتقال به سطر يا صفحه بعدي Ctrl+Enter
اشكار يا پنهان نمودن علايم H+Shift+‍Ctrl
         كليدهاي ميان بر صدا
خاموش/روشن نمودن ميكروفن Winkey+V
انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي Winkey+T
فعال كردن حالت تصحيح Winkey+C
         كليدهاي ميان بر منوها
فعال شدن اولين عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوي Alt + F File
فعال شدن منوي Alt + E Edit
فعال شدن منوي Alt + V View
فعال شدن منوي Alt + I Insert
فعال شدن منوي Alt + O Format
فعال شدن منوي Alt + T Tools
فعال شدن منوي Alt + A Table
فعال شدن منوي Alt + W Windows
فعال شدن منوي Alt + H Help


 

1- براي انتخاب كردن يك عبارت يا كلمه مي توانيد از = shift + فلش هاي چپ و راست استفادهكنيد.
2- براي كپي كردن= (ز)ctrl + c
3- براي چسباندن (پيست كردن)= (ر) ctrl + v
4- براي بريدن (كات كردن)= (ط) ctrl + x
5- براي راست چين كردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r
6- براي چپ چين كردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l
7- براي وسط چين كردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e
8- براي از طرفين تراز كردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j
9- براي راست به چپ كردن متن = (سمت راست ) ctrl + shift
10- براي چپ به راست كردن متن = (سمت چپ ) ctrl + shift
11- براي افزايش حجم قلم مطلب نوشته شده = (چ) ] / ctrl + }
12- براي كاهش حجم قلم مطلب نوشته شده = (ج) [ / ctrl + {
13- براي فارسي كردن متن اگر انگليسي تايپ مي شد = alt + shift
14- براي انگليسي كردن متن اگر فارسي تايپ مي شد = alt + shift
15- براي ضخيم كردن قلم متن تايپ شده (bold) = ( ذ ) ctrl + b
16- براي كج كردن متن تايپ شده (italic) = ( ه ) ctrl + i
17- براي زير خط دار كردن متن تايپ شده (underline) = ( ع ) ctrl + u
18- براي پرينت گرفتن از صفحه تايپ شده = (ح) ctrl + p
19- براي باز كردن يك صفحه جديد در ورد مي توانيد از = (د) ctrl + n
20- براي باز كردن فايل هاي word در محيط ورد مي توانيد از (خ) ctrl + o استفاده كنيد .و صفحه تايپ شده تان را از اينجا ( باز )open كنيد .
21- اگر درهنگام كار با ورد نياز داشتيد يكي از كادرهاي نوار استاندارد را باز كنيد كافي است كه altرا نگه داريد و اگر توجه كنيد زيرنام هريك از اين منوها حرف اول آن زير خط دار است كافي است تايپ شما به صورتانگليسي باشد و آن دكمه را بزنيد. منو باز مي شود ، توجه داشته باشيد كه در هريك اززير منوها هم چنين حالتي وجود دارد .
22- براي انتخاب تمام متن نوشته شده = (ش) ctrl + a
23- براي save كردن متن تايپ شده = (س) ctrl + sتوجهكنيد كه در بار اول كادر save باز مي شود و شما بايد نامي براي متن تايپ شده خودبگذاريد و دكمه ok را كليك كنيد ولي در دفعات بعد در پايين صفحه ورد بالاي نوار start اگر توجه كنيد علامت فلاپي ديسك براي چند لحظه ظاهر مي شود و دوباره ناپديدمي شود .
24- اگر مي خواهيد فونت خود را عوض كنيد از (ي) ctrl + d استفاده كنيد و نوع قلم خود را مشخص كنيد .
25- اگر مي خواهيد كلمه و يا عبارتي را پيداكنيد(find) از (ب) ctrl + f استفاده كنيد عبارت و يا كلمه مورد نظر خود را در كادرتايپ كنيد و روي find nex ،enter بزنيد ، آن را براي شما پيدا مي كند و اگر بيش ازيك بار تكرتر شده باشد بازدن هر بار روي دكمه enter و با find next كلامات بعدي راپيدا مي كند.
26- اگر كلمه و يا عبارتي را تايپ كرديد و ديديد كه بايد باكلمه اي ديگر عوض شود كافي است از ( آ ) ctrl + h يعني حايگزيني ( reelace ) استفاده كنيد به اين صورت كه بعد از نوشتن كلمه و يا عبارت مورد نظر در قسمتجايگزيني ( replace ) در كادر دوم كلمه و يا عبارت جايگزين را مي نويسيد و بررويجايگزيني همه(all ( reelace كليك مي كنيد كلمه و يا عبارت مورد نظر جايگزين كلمه ويا عبارت قبلي مي شود .
27- براي باز كردنگيومه راست___{ = (چ)[+shift
28- براي باز كردن گيومه چپ___} = (ج)]+shift
29- براي باز كردن پرانتز راست ___( = (0) shift + 0
30- براي باز كردن پرانتز چپ ___) = (9) shift + 9
31- براي تايپ دو نفطه ___ : = (ك) ;+shift
32- براي تايپ علامت سوال ___ ؟ = (ض)/+ shift
33- براي تايپ علامتتعجب ___ ! = (1) shift + 1
34- براي تايپ علامت ادساين ___ @ = (2) shift + 2
35- براي تايپ علامت اند (AND ) ___ & =
(
7) shift + 7

 

         براي تايپ علائم رياضي
1- علامت جمع ___ + = (=)=+ shift
2- علامت ضربدر _____ × = (÷)`+ shift البته تو فارسي
3- علامت تقريبي ____ ~ = (÷)`+ shift البته تو انگليسي
4- علامت درصد _____ % = (5) shift + 5
5- علامت دلار ______ $ = (5) shift + 5
6- علامت ستاره _____ * =(8) shift + 8
7- علامت چهار خونه _____ # = (3) shift + 3

         براي تايپ علائم فارسي
1- علامت تنوين نصب ازكليدهاي تركيبي = (ض) shift + q مانند اصلاً

2- علامت تنوين جر از كليدهاي تركيبي = (ث) shift + e مانندجميعٍ
3- علامت تنوين رفع از كليدهاي تركيبي = (ص) shift + w مانند رابعٌ
4- علامت ضمه از كليدهاي تركيبي = (س) shift + s
5- علامت فتحه از كليدهاي تركيبي = (ش) shift + a
6- علامت كسره از كليدهاي تركيبي = (ي) shift + d
7- علامت أ از كليدهاي تركيبي = (د ) shift + n
8-علامت إ از كليدهاي تركيبي = (ذ) shift + b
9-علامت ؤ از كليدهاي تركيبي = (ر ) shift + V
10- علامت ء از كليدهاي تركيبي = (ئ) shift + m
11- علامت __ّ_ از كليدهاي تركيبي = (ب) shift + f
12- علامت « از كليدهاي تركيبي = (ن) shift + k
13- علامت » از كليدهاي تركيبي = (م) shift + L
14-علامت ة از كليدهاي تركيبي = (ظ) shift +z
15- علامت ي از كليدهاي تركيبي = (ط) shift + X
16- علامت ژ از كليدهاي تركيبي = (ز) shift + C
17- علامت ۀ از كليدهاي تركيبي = (ر) shift + V
18- علامت آ از كليدهاي تركيبي = (ا) shift + H
19- علامت ، از كليدهاي تركيبي = (ف) shift + T
20- علامت ؛ از كليدهاي تركيبي = (غ) shift + Y
21- علامت , از كليدهاي تركيبي = (ع) shift + U
22- علامت از كليدهاي تركيبي = (.).+ shift

 
 

1395/10/12
Powered by DorsaPortal