بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
روابط عمومي
مسئول روابط عمومي:  سعدي قاسم نژاد
 
اهم وظايف روابط عمومي
 
  •  برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها و برنام هاي مناسب براي انعكاس اهداف، سياستها و برنامه هاي حوزه كاري در جامعه و رسانه ها
  •  ايجاد و ارتقاء ارتباطات حوزه كاري با سازمانها و نهادهاي مختلف در محدوده وظايف محوله
  • ارائه نظرات مشورتي به مديريت و واحدهاي درون بخشي در زمينه چگونگي انعكاس اقدامات و فعاليتهاي حوزه كاري
  •  ارتباط بين واحدهاي ستادي و محيطي
  • ايجاد ارتباط بين شبكه و ساير واحدهاي دانشگاه
  •  تنظيم برنامه هاي جلسات، بازديد و ملاقاتهاي عمومي مديريت
  •  تنظيم برنامه هاي جلسات
  •  تهيه مستندات از كليه فعاليتها و ارسال اخبار و گزارشات به دانشگاه متبوعه و ...
1395/12/01
Powered by DorsaPortal