بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
امور مالي

ياسر نبويرئيس امور مالي
 
تحصيلات: كارشناس ارشد مديريت دولتي
 
 
 
 
اهم وظايف محوله:
1. نظارت بر ثبت دفاتر توسط كاركنان واحد و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتر كل
 
2. نظارت بر تهيه و تنظيم و كنترل حساب هاي مربوط به منظور رفع اختلافات
 
3. نظارت و بررسي پرداخت هاي علي الحساب و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي
 
4. نظارت بر تعيين سرفصل حساب ها و تهيه تراز عمليات، تهيه تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آن ها
 
5. نظارت و مراقبت بر تنظيم حساب ماهانه و كنترل و ارسال آن با اسناد و مدارك مربوط به مراجع ذيصلاح
 
6. راهنمايي و كنترل كار زير مجموعه و بررسي صورت حساب هاي تنظيمي آن ها
 
7. رسيدگي، اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مالي و حسابداري
 
8. نظارت بر حسن اجراي بودجه واحدهاي ذيربط و اتخاذ تدابير و ارائه راهنمائي هاي لازم
 
9. نظارت بر تنظيم حساب ماهانه و ارسال آن ها به مراجع ذي صلاح
 
 
10. نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب
 
11. نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و استعلام ها
 
12. نظارت بر حسن انجام خريدهاي مربوط
 
13. كنترل و امضا سندهاي هزينه
 
14. انجام كليه مكاتبات مالي همراه با چك
 
15. تنظيم فرمهاي مالياتي و كنترل ساير فرم ها
 
16. تهيه تراز عمليات و پياده سازي آن در فرم هاي ويژه
 
17. ارسال تراز عمليات تنظيم شده همراه با مغايرت بانكي به امور مالي
 
18. شركت در كميته ها و جلسه هاي مربوط
 
19. مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آن ها
 
20. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1394/07/09
Powered by DorsaPortal