بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
مديريت اطلاعات سلامت
رقيه دارايي
 
مسئول واحد   مديريت اطلاعات و سلامت 
 
تحصيلات:كارشناس مديريت اطلاعات سلامت
 
سابقه كاري:  12 سال
اهم وظايف محوله:
 

1- همكاري با رئيس اداره در برنامه ريزي ، سازماندهي ، كنترل و هماهنگي فعاليت هاي مربوط به واحد مديريت اطلاعات سلامت

2- همكاري با رئيس اداره درتدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت بهينه و استاندارد سازي فعاليت‌هاي بخش.

3- تشكيل مرتب و منظم كميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات براساس نيازهاي واحد مديريت اطلاعات سلامت مركز بيمارستان شهداي زيراب

4- بكارگيري كاركنان در چهارچوب وظايف حرفه‌اي براساس برنامه هاي تدوين شده

5- ارتباط علمي متقابل و تفاهم بين بخش مدارك پزشكي با ساير واحدها، پرسنل پزشكي، پرستاري و مديريت.

6- مطالعه و بررسي پرونده هاي بايگاني شده در جهت اصلاح سيستم و بايگاني مدارك پزشكي مطلوب در جهت بازيابي سريع اطلاعات

7- بررسي و تحقيق در خصوص استاندارد سازي و اصلاح فرم هاي مدارك پزشكي و انعكاس آن به واحد ذيربط

8- ايجاد نظم در بخش با كنترل مرخصي‌ ساعتي يا روزانه

9- پيگيري در جذب نيرو هاي متخصص و متعهد مدارك پزشكي.

10- حفظ و حراست از وسايل و امكانات موجود در بخش.

11- اقدام و پيگيري امور مربوط به راكد نمودن پرونده ها طبق ضوابط و مقررات

12- پيش بيني ميزان نياز به اوراق و پوشه هاي استاندارد و ساير لوازم اداري

13- پاسخ به مكاتبات مرتبط با بخش يا بيماران براساس مستندات و مقررات موجود

14- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مركزبيمارستان شهداي زيراب، دانشگاه و ساير مراكز علمي.

15- همكاري و مشاركت دربرنامه تحول نظام سلامت كشور وانجام ساير امورمربوط به دستور مقام مافوق.

16- عضو ثابت تيم مديريت اجرايي بيمارستان و اعتباربخشي واحد مديريت و رهبري
17- مسئول ثبت اطلاعات پرونده هاي تصادفي در سايت وزارتخانه
18- مسئول نظارت بر ثبت اطلاعات در سامانه آواب
 
 
 

1398/11/01
Powered by DorsaPortal